نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد فرزی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد فرزی


به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حامد فرزی گرایش مدیریت ورزشی مقطع دکتری تحت عنوان اثر تصویر برند ورزشکار بر تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با نقش تعدیل گر همانند پنداری با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی به راهنمایی دکتر بهرام یوسفی و مشاوره دکتر سعید صادقی بروجردی و داوری اساتید محترم آقای دکتر همایون عباسی وخانم دکتر شیرین زردشتیان و اقای دکتر ابراهیم علی دوست (داور خارجی) در روز چهار شنبه  مورخ 12/10/1397 از ساعت 12:30 تا ساعت13:30 در محل سالن کنفرانس/ اجتماعات دانشکده علوم ورزشی با حضور کلیه میهمانان و آقای دکتر علی حیرانی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید و پس از ارائه مطالب توسط دانشجوی مذکور، هیات ژوری کار پایان نامه یا رساله را عالی ارزیابی نمودند.

قابل ذکر است بخشی از چکیده پژوهش به شرح ذیل می باشد:

هدف این پژوهش، تعیین اثر تصویر برند ورزشکار با نقش تعدیل گر همانند پنداری با ورزشکار  بر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. جامعه¬ی آماری این پژوهش شامل کلیه¬ی دانشجویان دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران و شهید بهشتی  در سال تحصیلی 96-95 است که حدود 1500 نفر می¬باشند. تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه اولیه پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ای با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند. با توجه به وجود چهار طبقه مجزا در این پژوهش نمونه¬ی آماری نهایی انتخاب شده برای اسکن مغزی، حدود 40 نفر بودند. در پژوهش حاضر، جمع‌آوری اطلاعات از سه طریق انجام‌یافته است: نخست، روش کتابخانه‌ای، روش میدانی و روش آزمایشگاهی. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه¬های مقیاس همانند پنداری کوهن و پرس  (2003) و پرسشنامۀ تصویر برند ورزشکار آرائی، جی کو و کاپلانیدئو (2013) و  دستگاه الکتروانسفالوگرافی جی¬تک ساخت کشور اتریش است. مدل کلی به کارگرفته شده برای اجرای این تحقیق، از چند مرحله اصلی تشکیل شده است. مرحله اول پخش پرسشنامه بین نمونه¬های اولیه، مرحله دوم گزینش نمونه نهایی با تجزیه و تحلیل پرسشنامه¬ها، مرحله سوم، مشاهده و ثبت امواج مغزی نمونه¬های نهایی قبل از مشاهده تبلیغ مورد نظر و مرحله چهارم پخش فیلم تبلیغاتی مورد نظر و مشاهده امواج مغزی افراد در حین مشاهده تبلیغ بود. برای ‌تجزیه و تحلیل این پژوهش در بخش آماری توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف معیار و نمودار) و تی تست و تحلیل واریانس دو سویه در بخش آمار استنباطی استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تصویر برند ورزشکار و همانند پنداری با ورزشکار تأثیر مثبتی بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور دارند. دیگر نتایج پژوهش نشان داد که در افراد با انگیختگی بالا ناحیه راست فرونتال در توان و قسمت F4 در آنتروپی فعالیت بیشتری نسبت به سایر نواحی مغز داشته است. همچنین در افراد با انگیختگی پایین قسمت تمپورال چپ  در توان و P4 در آنتروپی فعالیت بیشتری نسبت به سایر نواحی نشان داده است. در مجموع به مدیران شرکت‌ها و بازاریابان توصیه می‌شود که در تبلیغات خود از افراد مشهور  استفاده کنند؛ زیرا آثار و نتایج سودمند و بلندمدتی می‌تواند برای شرکت ایجاد کند.

جلسه دفاع مذکور در ساعت 13:30 پایان یافت.