نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای کامران عیدی پور

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای کامران عیدی پور


به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای کامران عیدی پورگرایش مدیریت ورزشی مقطع دکتری  تحت عنوان تاثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم به راهنمایی دکتر بهرام یوسفی و مشاوره دکتر حسین عیدی و خانم دکتر شیرین زردشتیان و داوری اساتید محترم آقای دکتر همایون عباسی و اقای دکتر علی اشرف خزایی و داور خارجی اقای دکتر ابراهیم علی دوست در روزچهارشنبه مورخ 12/10/1397از ساعت 11:30 تا ساعت12:30 در محل سالن کنفرانس/ اجتماعات دانشکده علوم ورزشی با حضور کلیه میهمانان و آقای دکتر علی حیرانی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید و پس از ارائه مطالب توسط دانشجوی مذکور، هیات ژوری کار پایان نامه یا رساله را عالی ارزیابی نمودند. 

 

قابل ذکر است بخشی از چکیده پژوهش به شرح ذیل می باشد:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم بود. روش تحقیق به صورت توصیفی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد ۳۳۵ نفر بود. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۸۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق چهار پرسش نامه استاندارد رهبری زهر آگین اشمیت (۲۰۰۸)، پرسش نامه ماکیاولیسم روث آلاس (۲۰۰۹)، پرسش نامه بدبینی سازمانی کالاگان (۲۰۰۹) و  بیگانگی شغلی بانای و ریسل (۲۰۰۷) بود. روایی محتوایی پرسش نامه ها به وسیله ۶ نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی تایید شد و پایایی این پرسش نامه ها به ترتیب ۸۹/۰، ۸۷/۰، ۸۸/۰ و ۸۴/۰ تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهایSpss  و Amos استفاده شده است. نتایج نشان داد که، رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی به ترتیب با ضریب تاثیر ۵۳/۰ و ۵۰/۰ تأثیر مثبتی دارد.

همچنین، می توان ادعا کرد که ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب اثر ۳۲/۰ و ۳۴/۰ صدم، به ترتیب برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی ایفا می کند. بنابراین مدیران باید سعی کنند که تا حد ممکن از بروز رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود ممانعت به عمل آورند، چرا که وجود و تداوم این رفتارهای منفی در نهایت مدیران را به سمت عدم توجه به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را جهت بدبین شدن و بیگانه شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند. جلسه دفاع مذکور در ساعت 12:30 پایان یافت.