نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مصاحبه مجازی دکتری فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تیرماه 1400

جلسه مصاحبه مجازی دکتری فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تیرماه 1400


جلسه مصاحبه فیزیولوژی ورزشی در تاریخ 13 تیرماه 1400 و مدیریت ورزشی در تاریخ 14 تیرماه 1400 در اتاق جلسات مجازی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور آقایان دکتر حسین عیدی، دکتر همایون عباسی، دکتر بهروز ابراهیمی، خانم دکتر زردشتیان، دکتر وریا طهماسبی، دکتر امیر عباس منظمی و دکتر احسان امیری برگزار گردید.