نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شدند.

جناب آقای سعید خانمرادی دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی و  سرکار خانم زهرا حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی

ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شدند.

جایزه­های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان هر سال به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ ها

و مراکز فناوری کشور از جانب این بنیاد به دانشجویان صاحب استعداد برتر تعلق می­گیرد.

 

دریافت کنندگان جایزه بنیاد ملی نخبگان تسهیلات متعددی شامل «رتبه دانشجویی»، «اعتبار آموزش‌یاری»،«اعتبار پژوهش ‌یاری»،

«اعتبار فن یاوری»، «اعتبار توان‌مندی آموزشی/کارآفرینی»، «اعتبار ارتباطات علمی» و «اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» دریافت

می­کنند که در قالب چهار جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری» و «فرهنگ» به برگزیدگان اعطا می ‌شود.

لازم به ذکر است، سرکار خانم زهرا حسینی سال گذشته هم در مقطع کارشناسی ارشد موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی

نخبگان شده بود.