نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شدند.

دانشجویان دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شدند.


جناب آقای سعید خانمرادی دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی و  سرکار خانم زهرا حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی

ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شدند.

جایزه­های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان هر سال به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ ها

و مراکز فناوری کشور از جانب این بنیاد به دانشجویان صاحب استعداد برتر تعلق می­گیرد.

 

دریافت کنندگان جایزه بنیاد ملی نخبگان تسهیلات متعددی شامل «رتبه دانشجویی»، «اعتبار آموزش‌یاری»،«اعتبار پژوهش ‌یاری»،

«اعتبار فن یاوری»، «اعتبار توان‌مندی آموزشی/کارآفرینی»، «اعتبار ارتباطات علمی» و «اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» دریافت

می­کنند که در قالب چهار جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری» و «فرهنگ» به برگزیدگان اعطا می ‌شود.

لازم به ذکر است، سرکار خانم زهرا حسینی سال گذشته هم در مقطع کارشناسی ارشد موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی

نخبگان شده بود.