ریاست دانشکده علوم ورزشی

ریاست دانشکده علوم ورزشی


  رئیس دانشکده


دکتر بهرام یوسفی

ایمیل : Bahramyoosefi@yahoo.com
تلفن:08334283272