نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین کامیتاپ کارآفرینی در حوزه ورزش، چالش ها و فرصت ها در دوران کرونا

سومین کامیتاپ کارآفرینی در حوزه ورزش، چالش ها و فرصت ها در دوران کرونا


 

سومین کامیتاپ کارآفرینی در حوزه ورزش، چالش ها و فرصت ها در دوران کرونا
با همکاری انجمن علمی مدیریت ورزشی
سخنران افتتاحیه: دکتر فرزاد ویسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی
16 دی ماه 1399 - ساعت 9.30 الی 12.30

Https://www.skyroom.online/ch/razi1399/sport-sciences