مسابقه شطرنج زنده به مناسبت ایام نوروز


به منظور ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان دانشکده علوم ورزشی، مسابقه شطرنج زنده توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده در محل دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید.

به منظور ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان دانشکده علوم ورزشی، مسابقه شطرنج زنده توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده در محل دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید.

در این مسابقه دانشجویان با پوشیدن کاورهای مخصوص سیاه و سفید که هریک نماد یکی از مهره های شطرنج بود به عنوان مهره های شطرنج بر روی صفحه شطرنج بزرگ که در محل درب ورودی دانشکده علوم ورزشی قرار دارد قرار گرفتند.