معاونت فرهنگی دانشکده علوم ورزشی

معاونت فرهنگی دانشکده علوم ورزشی


معاونت فرهنگی دانشکده 


دکتر علی حیرانی

ایمیل: Iliaheirani2004@gmail.com
 
شماره تماس: 08334283275