معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی


معاونت پژوهشی  و اجرایی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی

دکتر علی حیرانی

ایمیل: Iliaheirani2004@gmail.com
 
شماره تماس: 08334283275