همکاری های دوجانبه بین شرکت اطلس آزمای با دانشکده علوم ورزشی

همکاری های دوجانبه بین شرکت اطلس آزمای با دانشکده علوم ورزشی


با توجه به همکاری های دوجانبه بین شرکت اطلس آزمای  با دانشکده علوم ورزشی، دستگاههای گاز آنالایزور،چادر هایپوکسی ، دوچرخه های مونارک دستگاه اسپیرومتر دستگاه اسپاینال موس و تریدمیل آزمایشگاه دانشکده با ارزش تقریبی چند میلیارد تومان پس از پیگیری های زیاد با حضور ریاست و معاونت آموزشی دانشکده، مدیر آزمایشگاه دانشگاه و دانشکده، نماینده شرکت اطلس آزمای مورد تعمیر و سرویس کامل قرار گرفت. با توجه به این ظرفیت مهم دانشکده می تواند در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده و همچنین باشگاه ها و تیم های حرفه ای ورزش استان و ورزشکاران نخبه قرار گیرد که می تواند منبع درآمدزایی مناسبی برای دانشگاه و دانشکده نیز باشد.