همکاری و تعامل با شهرداری و شورای شهر کرمانشاه


بدون شک تعامل و ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه یکی از مهمترین اهداف و دغدغه های جامعه دانشگاهی است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که اجازه می دهد تخصص جامعه دانشگاهی از طریق نهادها و ارگان هایی که دارای ارتباطات مردمی بیشتری هستند در اختیار آحاد مردم قرار گیرد. با در نظر گرفتن این امر و توجه به پتانسیل های ویژه رشته علوم ورزشی در خدمت به جامعه، انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی اقدام به برگزاری جلسات مشترکی با سازمان ورزش شهرداری کرمانشاه و همچنین کمیسون ورزش شورای شهر کرمانشاه نمود. در این جلسات به صورت هدفمند از یک سو پتانسیل های رشته علوم ورزشی و توانمندی های اساتید و دانشجویان این رشته در خدمت به جامعه به اطلاع رسانده شد و از سوی دیگر نیازهای دانشگاه و جامعه دانشگاهی به صورت گزارشی در اختیار مسئول سازمان ورزش شهرداری کرمانشاه و رئیس کمیسون ورزش شورای شهر کرمانشاه قرار داده شد. در پایان این جلسات تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور بررسی جزئیات همکاری های پیش رو در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر این امر در حال جریان است.    

بدون شک تعامل و ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه یکی از مهمترین اهداف و دغدغه های جامعه دانشگاهی است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که اجازه می دهد تخصص جامعه دانشگاهی از طریق نهادها و ارگان هایی که دارای ارتباطات مردمی بیشتری هستند در اختیار آحاد مردم قرار گیرد. با در نظر گرفتن این امر و توجه به پتانسیل های ویژه رشته علوم ورزشی در خدمت به جامعه، انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی اقدام به برگزاری جلسات مشترکی با سازمان ورزش شهرداری کرمانشاه و همچنین کمیسون ورزش شورای شهر کرمانشاه نمود. در این جلسات به صورت هدفمند از یک سو پتانسیل های رشته علوم ورزشی و توانمندی های اساتید و دانشجویان این رشته در خدمت به جامعه به اطلاع رسانده شد و از سوی دیگر نیازهای دانشگاه و جامعه دانشگاهی به صورت گزارشی در اختیار مسئول سازمان ورزش شهرداری کرمانشاه و رئیس کمیسون ورزش شورای شهر کرمانشاه قرار داده شد. در پایان این جلسات تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور بررسی جزئیات همکاری های پیش رو در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر این امر در حال جریان است.