نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاکسازی محوطه رو به روی دانشکده و زمین فارتلک

پاکسازی محوطه رو به روی دانشکده و زمین فارتلک


پس از بازدید ریاست محترم دانشگاه رازی از دانشکده علوم ورزش و تاکید بر فضای سبز پیرامون دانشکده، با همت مدیریت فضای سبز دانشگاه، در خصوص پاکسازی محوطه رو به روی  دانشکده و نیز زمین فارتلک همکاری لازم به عمل آمد.