نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ مقاله پژوهشی مورخ ۱۳ می ۲۰۲۰ آقای مسعود نصیری به نام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی

چاپ مقاله پژوهشی مورخ ۱۳ می ۲۰۲۰ آقای مسعود نصیری به نام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی


چاپ مقاله پژوهشی مورخ ۱۳ می ۲۰۲۰
آقای مسعود نصیری به نام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی

 
این بررسی، مقایسه تأثیر همزمان مصرف رزوراترول و تمرین استقامتی بر سطوح استراحتی و پاسخ عوامل ضد اکسایشی و پراکسیداسیون لیپیدی به فعالیت فعالیت ورزشیی حاد در موش های صحرایی نر نژاد ویستار استتاثیر 12 هفته تمرین و مصرف مکمل توانست تا حدودی منجر به تقویت سیستم دفاع آنزیمی گردد. همچنین مصرف مکمل رزوراترول توانست تاثیرات منفی پراکسیداسیون لیپید را که در طی 12 هفته و در پاسخ تمرین ، افزایش یافته بود را با تقویت ظرفیت تام آنتی اکسیدان، کاهش دهد، همچنین بین تاثیر تمرین و پاسخ به تمرین تفاوت معنی داری دربیلی روبین پلاسمایی وجود داشت.