کارگاه آموزشی آشنایی با گرایش های رشته مدیریت ورزشی


در این کارگاه آموزشی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی با گرایش های مختلف رشته مدیریت ورزشی و دانشگاه ها و شهرهایی که دارای این گرایش ها می باشند آشنا شدند. این کارگاه پس از آزمون کارشناسی ارشد و به منظور آگاهی هرچه بیشتر دانشجویان در انتخاب گرایش و شهر مورد نظر خود برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی با گرایش های مختلف رشته مدیریت ورزشی و دانشگاه ها و شهرهایی که دارای این گرایش ها می باشند آشنا شدند. این کارگاه پس از آزمون کارشناسی ارشد و به منظور آگاهی هرچه بیشتر دانشجویان در انتخاب گرایش و شهر مورد نظر خود برگزار گردید.