نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی انجمن علمی علوم انسانی در نیم سال دوم 97/98

کارگاه آموزشی انجمن علمی علوم انسانی در نیم سال دوم 97/98


کارگاه آموزشی انجمن علمی علوم انسانی در نیم سال دوم 97/98 
 
 26 فروردین 98  
کارگاه آموزش  مقاله نویسی 
با رویکرد مدیریت ورزشی
 
دانشکده  علوم ورزشی 
دانشگاه  رازی