کارگاه مدیریت وبرنامه ریزی تحصیلی


کارگاهی راباعنوان مدیریت وبرنامه ریزی تحصیلی درتاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ برگزار گردید

 

باتوجه به فرارسیدن ایام امتحانات، انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی کارگاهی راباعنوان مدیریت وبرنامه ریزی تحصیلی درتاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ برگزارنمود.مدرس این دوره دکتر حسین عیدی از اساتید گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی بودند.