نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا صیاد تبار

گزارش جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا صیاد تبار


به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا صیاد تبار گرایش فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان تاثیر مکمل سازی گلوتامین بر سطوح اینترلوکین-6 و فاکتور نکروز توموری آلفا پس از یک فعالیت وامانده ساز، به راهنمایی آقای دکتر ناصر بهپور و داوری اساتید محترم دکتر وحید تأدیبی و بهروز ابراهیمی در روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 از ساعت 11:30  تا ساعت 12:30 در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی با حضور کلیه میهمانان آقای دکتر احسان امیری به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید و پس از ارائه مطالب توسط دانشجوی مذکور، هیات ژوری کار پایان نامه را عالی ارزیابی نمودند.

قابل ذکر است بخشی از چکیده پژوهش به شرح ذیل می باشد:

هدف از مطالعه حاضر تاثیر مکمل سازی گلوتامین بر سطوح اینترلوکین-6 و فاکتور نکروز توموری آلفا پس از یک فعالیت وامانده ساز بود. بدین منظور 20 مرد ورزشکار در دو گروه دارونما (با میانگین سنی 18/3±54/22 سال، قد 31/6±66/176 سانتیمتر، وزن 04/8±43/70 کیلوگرم) و تجربی (با میانگین سنی 51/4±27/24 سال، قد 74/5±23/179 سانتیمتر، وزن 36/6±85/74 کیلوگرم) قرار گرفتند. قبل، بعد و یک ساعت پس از اعمال متغیر مستقل تمرین (فعالیت وامانده ساز همراه با مصرف مکمل گلوتامین) جهت ارزیابی متغیرهای وابسته (سطوح اینترلوکین-6 و فاکتور نکروز توموری آلفا) خون­گیری انجام شد. قبل از خونگیری ابتدا آزمودنی­ها15 دقیقه استراحت کردند. سپس نمونه گیری اول انجام شد. پس از آن هر کدام از آزمودنی­ها با توجه به تقسیم­بندی گروه­ها، محلول گلوتامین و دارونمارا که درون بطری­های یک شکل و یک رنگ بود، نوشیدند. گروه گلوتامین16 گرم گلوتامین را با 50 گرم ساکاروز (شکر معمولی) مخلوط کرده و همراه 5/1 گرم آبلیمو در 300 میلی­لیتر آب مصرف کردند. گروه دارونما نیز به ازای هر نفر300 میلی­لیتر محلول 5 درصد ساکاروز یعنی 300 میلی­لیتر آبی که در آن 5 درصد ساکاروز و 15/0 درصد آبلیمو افزوده شد، مصرف کردند. بعد از یک ساعت استراحت، آزمودنی­ها شروع به فعالیت شدید روی تردمیل کردند و بلافاصله بعد از پایان فعالیت و رسیدن به خستگی، نمونه­گیری دوم و پس از یک ساعت استراحت نمونه­گیری سوم انجام شد. فعالیت ورزشی شدید شامل یک مرحله اجرای پروتکل بروس بود که روی تردمیل اجرا شد. به منظور بررسی تغییرات درون­گروهی گروه­های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تغییرات در سه مرحله اندازه­گیری استفاده و از آزمون تی مستقل نیز به منظور بررسی تفاوت بین­گروهی استفاده شد. نتایج تجزیه تحلیل داده­ها نشان داد تفاوت معنی­داری بین میزان تغییرات اینترلوکین-6 و فاکتور نکروز توموری آلفا، بین گروه دارونما و تجربی وجود داشت، که نشان دهنده اثر همزمان یک وهله تمرین و مصرف مکمل در آزمودنی­های گروه تجربی بود. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که احتمالاً مصرف مکمل گلوتامین قبل از فعالیت شدید می­تواند در پیشگیری و تعدیل شرایط التهابی مؤثر باشد.

جلسه دفاع مذکور در ساعت 12:30 پایان یافت. لازم به ذکر تصاویر جلسه دفاع نامبرده به پیوست آورده شده است.