گفتمان دانشجویی


با توجه به اهمیت موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و به منظور آشناسازی دانشجویان با پتانسیل های رشته علوم ورزشی و آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته، انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی اقدام به برگزاری این گفتمان دانشجویی در تاریخ 96/2/18  با دعوت از اساتید این رشته نمود. قبل از برگزاری این مراسم، محورهای گفتگو به اطلاع کلیه شرکت کنندگان رسانده شده بود و در هر محور ابتدا اساتید به بیان دیدگاه های خود پرداخته و سپس بحث آزاد بین کلیه شرکت کنندگان انجام می گرفت. سخنرانان و مدعوان کلیدی سوابق و سطح علمی دکتر عبدالحسین پرنو دکتر کیوان شعبانی مقدم دکتر همایون عباسی دکتر حسین عیدی دکتر وریا طهماسبی دکتر فرزانه گندمی دکتر احسان امیری استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه رازی استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه رازی استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه رازی استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه رازی استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی      

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و به منظور آشناسازی دانشجویان با پتانسیل های رشته علوم ورزشی و آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته، انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی اقدام به برگزاری این گفتمان دانشجویی در تاریخ 96/2/18  با دعوت از اساتید این رشته نمود. قبل از برگزاری این مراسم، محورهای گفتگو به اطلاع کلیه شرکت کنندگان رسانده شده بود و در هر محور ابتدا اساتید به بیان دیدگاه های خود پرداخته و سپس بحث آزاد بین کلیه شرکت کنندگان انجام می گرفت.

سخنرانان و مدعوان کلیدی

سوابق و سطح علمی

 1. دکتر عبدالحسین پرنو
 2. دکتر کیوان شعبانی مقدم
 3. دکتر همایون عباسی
 4. دکتر حسین عیدی
 5. دکتر وریا طهماسبی
 6. دکتر فرزانه گندمی
 7. دکتر احسان امیری
 1. استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی
 2. استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه رازی
 3. استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه رازی
 4. استادیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه رازی
 5. استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی
 6. استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه رازی
 7. استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی