اعضای هیات علمی

همایون عباسی

همایون عباسی

همایون عباسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 61
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی مدیریت 2212805 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی 2212659 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (20:30 - 20:45) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (20:30 - 20:45) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت مالی و اداری در ورزش 2212655 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی 2212659 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212774 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت پروژه در ورزش 2212796 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت و طرز اجرائ مسابقات 2212046 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته 2212414 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2