اعضای هیات علمی

حسین عیدی

حسین عیدی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارورزی ورزش های گروهی 2212829 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 14:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست و ورزش 2212922 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت روابط عمومی وبین المللی در ورزش 2212634 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 2212898 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 2212895 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 2212678 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت بازار یابی در رویدادهای ورزشی 2212677 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت پیشرفته در ورزش 2212781 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی 2212673 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های سازمان و مدیریت 2212630 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با نحوه برگزاری بازی های المپیک و قاره ای 2212799 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل جامعه شناسی و فرهنگی در ورزش 2212916 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت بازار یابی در رویدادهای ورزشی 2212677 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2