اعضای هیات علمی

ناصر بهپور

ناصر بهپور

ناصر بهپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 2212686 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 2212573 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فعالیت بدنی و پیش گیری از بیماریهای های مزمن وناتوانی 2212555 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
والیبال 1 2212062 2 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 2212686 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 2212550 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی 2212546 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب ،عروق 2212690 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 2212553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی 2212685 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 2212550 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی 2212546 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار در فیزیولوژی ورزشی قلب ،عروق و تنفس 2212691 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2