اعضای هیات علمی

ناصر بهپور

ناصر بهپور

ناصر بهپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 2212686 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 2212550 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی 2212546 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 2212550 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 2212553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی 2212685 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی 2212546 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار در فیزیولوژی ورزشی قلب ،عروق و تنفس 2212691 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب ،عروق 2212690 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه هدایت شده 2212428 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 2212551 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 2212176 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 2212176 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمون تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی 2212549 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش های آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب،عروق وتنفس در ورزش 2212692 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 2212547 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس 2212693 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2