اعضای هیات علمی

زهره حسنی

زهره حسنی

زهره حسنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2212009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2212009 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی ورزش های پایه 2212827 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (12:30 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (12:00 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آمار وریاضی در علوم ورزشی 2212441 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
آمار وریاضی در علوم ورزشی 2212441 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397 طرح درس
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارورزی در بازاریابی ورزشی 2212631 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول و مبانی بازار یابی ورزشی 2212626 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
کار آفرینی در ورزش 2212732 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2