اعضای هیات علمی

زهره حسنی

زهره حسنی

زهره حسنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
کارورزی در بازاریابی ورزشی 2212631 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 14:00) ترم اول 1396
استعداد یابی در ورزش 2212122 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 14:00) ترم اول 1396
اصول و مبانی بازار یابی ورزشی 2212626 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
کار آفرینی در ورزش 2212732 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی آناتومی حرکتی 2212056 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی آناتومی حرکتی 2212056 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آمادگی جسمانی 1 2212017 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آمادگی جسمانی 1 2212017 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آناتومی انسانی 2212007 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آناتومی انسانی 2212007 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سنجش و اندازه گیری 2212075 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سنجش و اندازه گیری 2212075 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1