اعضای هیات علمی

شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فعالیت های رسانه ای در ورزش 2212711 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
فعالیت های رسانه ایی در ورزش 2212731 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 2212657 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت روابط عمومی وبین المللی در ورزش 2212634 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فعالیت های رسانه ایی در ورزش 2212731 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 2212657 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 2212662 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت بازار یابی در ورزش 2212660 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعه هدایت شده 2212428 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت پروژه در ورزش 2212796 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی استراتژیک 2212658 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1