اعضای هیات علمی

شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان

شیرین زردشتیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارورزی ورزش های پایه 2212827 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت فنآوری اطلاعات در ورزش 2212664 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 2212657 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت گردشگری ورزشی 2212918 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فعالیت های رسانه ای در ورزش 2212711 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
فعالیت های رسانه ایی در ورزش 2212731 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت روابط عمومی وبین المللی در ورزش 2212634 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 2212657 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فعالیت های رسانه ایی در ورزش 2212731 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 2212662 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت منابع انسانی در ورزش 2212661 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2