اعضای هیات علمی

مصطفی اکبری 

مربی

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

بهروز ابراهیمی اوزینه 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

احسان امیری 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۷۳
پست الکترونیکی:  

ناصر بهپور 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

عبدالحسین پرنو 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۶۳
پست الکترونیکی:  

وحید تادیبی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۶۷
پست الکترونیکی:  

منوچهر حیدری 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی حیرانی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

زهره حسنی 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

رستگار حسینی 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۴۹
پست الکترونیکی:  

علی اشرف خزایی 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۷۲
پست الکترونیکی:  

شیرین زردشتیان 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

کیوان شعبانی مقدم 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

وریا طهماسبی 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۷۰
پست الکترونیکی:  

همایون عباسی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۶۱
پست الکترونیکی:  

حسین عیدی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۷۱
پست الکترونیکی:  

محمد عزیزی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

فرزانه گندمی 

استادیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: ۴۳
پست الکترونیکی:  

امیرعباس منظمی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

بهرام یوسفی 

دانشیار

گروه آموزشی

تماس

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: