167

اطلاعیه زمان برگزاری مصاحبه دکتری 1403 در رشته های مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی

به اطلاع متقاضیان مصاحبه دکتری 1403 در رشته های مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی می رساند روز و تاریخ اصلی مصاحبه، شنبه 16 تیرماه 1403 و روز ذخیره جهت جامانده ها، دوشنبه 18 تیرماه 1403 می باشد. ( متقاضیان با آزمون و متقاضیان استاد محور با آزمون می باشد. توضیح آن که مصاحبه متقاضیان استاد محور بدون آزمون از طریق سایت دانشگاه متعاقبا اعلام می شود.)


آموزش دانشکده علوم ورزشی


شناسه : 15703238