1206

برنامه های دانشکده تربیت بدنی در هفته پژوهش

معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی با همکاری انجمن های علمی علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار می کند


 


شناسه : 11208619