1983

برنامه هفتگی مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده علوم ورزشی

با هدف انتقال تجارت کار آفرینان بومی، پرسش، پاسخ و چالش های دانشجویان کسب و کار


با هدف انتقال تجارت کار آفرینان بومی، پرسش، پاسخ و چالش های دانشجویان کسب و کار

مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشکده علوم ورزشی

شنبه: اسپرت ایده شو
یکشنبه: ایستگاه تجربه کارآفرین شو
دوشنبه: پخش مستندات کار آفرینی
سه شنبه: ایستگاه مشاوره شغلی
چهارشنبه: بحث آزاد یک فنجان تجربه ناب ارزش آفرینی

هر هفته به صورت رایگان برای عموم مردم
در دانشکده علوم ورزشی طبقه دوم، کافه کار آفرینی


شناسه : 10022724