1766

سمینار پژوهشی concomitant dual-site tDCS and dark chocolate improve cognitive and endurance performance following cognitiing effort under hypoxia


 

پژوهشگر: پریسا بنایی (پسا دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی)

استاد مسئول: دکتر وحید تادیبی (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی)

همکاران: دکتر احسان امیری (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی)
پروفسور دنیل ماچادو (دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فدرال ریوگرانددو نورته برزیل)

 

دوشنبه 8 آبان ساعت 10 الی 11.30 در دانشکده علوم ورزشی، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر


شناسه : 10279449