990

کسب عنوان انجمن برگزیده انجمن فیزیولوژی ورزشی در جشنواره بین المللی حرکت

دکتر عیدی کسب این عنوان را به دانشجویان و استاد مشاور انجمن فیزیولوژی ورزشی تبریک گفت و از زحمات آنان تقدیر و تشکر نمود.  توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و دانش یکی از موهبت هایی است از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست. موفق باشید.


شناسه : 11478123