93

اطلاعیه متقاضیان مصاحبه دکتری 1403 به روش استعدادهای درخشان

به اطلاع متقاضیان مصاحبه دکتری به روش استعدادهای درخشان می رساند، زمان مصاحبه دوشنبه 18 تیرماه 1403 ساعت 8 صبح در دانشکده علوم ورزشی خواهد بود.


آموزش دانشکده علوم ورزشی


شناسه : 15715257