24

زمان مصاحبه دکتری به روش استعدادهای درخشان سال 1403

به اطلاع متقاضیان مصاحبه دکتری به روش استعدادهای درخشان می رساند، زمان مصاحبه دوشنبه 18 تیرماه 1403 ساعت 8 صبح در دانشکده علوم ورزشی خواهد بود.


شناسه : 15715290