877

استاندارد سازی تحقیقات در کارآزمایی بالینی بر اساس CONSORT

  استاندارد سازی تحقیقات در کارآزمایی بالینی بر اساس CONSORT


دکتر فرزانه گندمی، عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی
زمان: چهارشنبه 10 اسفند 1401 ساعت 12 الی 13.30
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی
 


شناسه : 6592074

آخرین اخبار