اساتید بازنشسته دانشکده:

دکتر جواد کریمی

دکتر حسن پیرانی

خانم پریچهر کریمی

آقای اسمعیل حبیبی

آقای غلامرضا سعیدی

آقای پرویز دانیالی

آقای مهدیقلی حشمت زاد

آقای اصغر رضایی

آقای حبیب اله عسگری