دروس چهار ترم گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ردیف                    عنوان فایل word
1   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( مدیریت ورزشی )            گرایش  مدیریت رویدادهای  ورزشی
2   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( مدیریت ورزشی )    گرایش  مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
3   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)     گرایش حرکات اصلاحی
4   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی(مدیریت ورزشی)     گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
5   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( رفتار حرکتی )             گرایش  یادگیری و کنترل حرکتی
6  واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی ورزشی )       گرایش  تغذیه و ورزش
7   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی )             گرایش  فعالیت بدنی و تندرستی
8   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی )           گرایش  فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
9   واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی )           گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی