دروس چهار ترم گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ردیف عنوان فایل
1 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( مدیریت ورزشی )            گرایش  مدیریت رویدادهای  ورزشی فایل
2  واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( مدیریت ورزشی )    گرایش  مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی فایل
3 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)     گرایش حرکات اصلاحی فایل
4 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی(مدیریت ورزشی)     گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش فایل
5 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( رفتار حرکتی )             گرایش  یادگیری و کنترل حرکتی فایل
6 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی ورزشی )       گرایش  تغذیه و ورزش فایل
7 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی )             گرایش  فعالیت بدنی و تندرستی فایل
8 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی )           گرایش  فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی فایل
9 واحد های کارشناسی ارشد تربیت بدنی( فیزیولوژی )           گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی فایل