معرفی دانشکده

تاریخچه دانشکده علوم ورزشی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال ۱۳۷۳ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی راه اندازه شد و از همان سال اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی نمود. از سال ۱۳۷۵، گروه تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش عمومی) نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
در اسفند ماه سال ۱۳۷۶، گروه تربیت بدنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقاء یافت اما کماکان در ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به فعالیت خود ادامه داد تا این که در سال ۱۳۸۱ به طور کامل از دانشکده ادبیات منفک و به پردیس دانشگاه رازی انتقال یافت. گرایش عمومی مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۴ جای خود را به گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی داد؛ از سال ۱۳۸۶، گرایش رفتار حرکتی و از سال ۱۳۸۷ گرایش های فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی نیز به گرایش های مقطع کارشناسی ارشد اضافه شدند.
از سال ۱۳۸۷، مطالعات مقدماتی احداث ساختمان جدید دانشکده علوم ورزشی آغاز شد تا این که در مهرماه ۱۳۹۲، دانشکده علوم ورزشی به عنوان یکی از بزرگ ترین دانشکده های علوم ورزشی کشور با زیربنایی بالغ بر ۶۰۰۰ متر مربع پذیرای دانشجویان و کار دانشگاهی شد.

از سال ۱۳۹۲، با توجه به تغییر سرفصل های مصوب وزارتخانه و نیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده، تعداد گرایش های کارشناسی ارشد به ۴ رشته و ۸ گرایش به شرح زیر ارتقا یافت: 
دانشکده علوم ورزشی دارای دو گروه آموزشی فعال می باشد که در زیر به معرفی آن ها پرداخته شده است: 
1-    گروه آموزشی علوم زیستی در ورزش که هدف آن تربیت دانش آموختگان در حوزه های تندرستی و فعالیت بدنی؛ علم تمرین و کاربرد نرم افزارها در ورزش و نیز آشنایی با علم تغذیه ورزشی می باشد و شامل رشته ها و گرایش های زیر است:
الف- رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گرایش تغذیه       ب- رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری و کنترل حرکتی        ج- رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی: گرایش تمرینات اصلاحی. 
1-    گروه آموزشی علوم انسانی در ورزش که هدف آن تربیت دانش آموختگان در حوزه های مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی؛ مدیریت و برنامه ریزی سازمان ها و باشگاه های ورزشی؛ و مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی بوده که شامل رشته ها و گرایش های زیر است:
الف- رشته مدیریت ورزشی:  - گرایش مدیریت بازار یابی و ارتباطات ورزشی      - گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی؛ و گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی 
در مقطع دکتری تخصصی از سال 1390 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی نموده و هم اکنون این دانشکده درسه رشته دکتری تخصصی فعال و به شرح زیر دانشجو می پذیرد:
1-    رشته فیزیولوژی ورزشی
2-    رشته مدیریت ورزشی
3-    رشته رفتار حرکتی