معرفی دانشکده

 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1373 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی راه اندازه شد و از همان سال اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی نمود. از سال 1375، گروه تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش عمومی) نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

در اسفند ماه سال 1376، گروه تربیت بدنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقاء یافت اما کماکان در ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال 1381 به طور کامل از دانشکده ادبیات منفک و به پردیس دانشگاه رازی انتقال یافت. گرایش عمومی مقطع کارشناسی ارشد از سال 1384 جای خود را به گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی داد؛ از سال 1386، گرایش رفتار حرکتی و از سال 1387 گرایش های فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی نیز به گرایش های مقطع کارشناسی ارشد اضافه شدند.

از سال 1387، مطالعات مقدماتی احداث ساختمان جدید دانشکده علوم ورزشی آغاز شد تا اینکه در مهرماه 1392، دانشکده علوم ورزشی به عنوان یکی از بزرگترین دانشکده های علوم ورزشی کشور با زیربنایی بالغ بر 6000 متر مربع پذیرای دانشجویان و کار دانشگاهی شد.

از سال 1392، با توجه به تغییر سرفصل های مصوب وزارتخانه و نیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده، تعداد گرایش های کارشناسی ارشد به 4 رشته و 8 گرایش به شرح زیر ارتقا یافت:

رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گرایش تغذیه

رشته مدیریت ورزشی: گرایش بازاریابی در صنعت ورزش، گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی و گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی: گرایش حرکات اصلاحی

در مقطع دکتری نیز دانشکده علوم ورزشی در حال حاضر در 3 رشته و 7 گرایش به شرح زیر دانشجو می پذیرد:

رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی قلب – عروق و تنفس، گرایش سازگاری های عصبی و عضلانی در ورزشی و گرایش متابولیسم ورزشی

رشته مدیریت ورزشی: گرایش مدیریت ورزشی، گرایش بازاریابی و رسانه، گرایش مدیریت راهبردی

رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری حرکتی