نمایشگر یک مطلب

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال اول 1397

برنامه هفتگی دکتری فیزیولوژی ورزشی 

برنامه هفتگی دکتری مدیریت ورزشی 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی گرایش کاربردی

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش راهبردی در ورزش

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویداد ورزشی (1)