مدیریت

 

 نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده

 

 حسین عیدی

 شماره تماس رئیس دانشکده

+98. (83) 34277609 

 پست الکترونیک رئیس دانشکده

 h.eydi [AT] razi.ac.ir

 نشانی رئیس دانشکده

 کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،

 معرفی ریاست دانشکده

 

 سوابق تحصیلی: 

    کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه بیرجند.

    کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران.

    دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی از دانشگاه گیلان.

سوابق آموزشی:

    تدریس در دورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ودکتری .   

     مدیر گروه علوم ورزشی .

سوابق اجرایی: 

   نماینده دانشگاه رازی در امور جوانان استان کرمانشاه .

   عضو شورای ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه .

    مشاور فرهنگی دانشکده علوم ورزشی . 

    مدیر گروه علوم ورزشی .

                     

 

 اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز

  1.  آقای دکتر بهرام یوسفی  از سال 1376 تا سال 1385
  2.  آقای دکتر شهرام آهنجان از سال 1385 تا سال 1386
  3.  آقای دکتر وحید تادیبی از سال 1386 تا سال 1393
  4.  آقای دکتر بهرام یوسفی از سال 1393 تا مرداد سال 1397
  5.  آقای دکتر حسین عیدی از مرداد سال 1397 تا امروز