لیست های دفاع نیمسال دوم 98-99

لیست های دفاع تحصیلات تکمیلی انجام شده در نیمسال دوم 98-99

فرزانه تمله

گزارش دفاع از پایان نامه خانم فرزانه تمله

علیرضا پاآهو

گزارش دفاع از پایان نامه آقای علیرضا پاآهو

جلیل ریحانی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای جلیل ریحانی

نگار قلی پور

گزارش دفاع دکتری خانم نگار قلی پور

مینا کفاشی

گزارش دفاع ارشد خانم مینا کفاشی

مهرداد مرادی

گزارش دفاع ارشد آقای مهرداد مرادی

کامبیز فعله گری

گزارش دفاع ارشد آقای کامبیز فعله گری

سعید ساداتی

گزارش دفاع ارشد آقای سعید ساداتی

ساسان نعمتی

گزارش دفاع ارشد آقای ساسان نعمتی

سارا سرداری راد

گزارش دفاع ارشد خانم سارا سرداری راد

مسعود معینی

گزارش دفاع دکتری آقای مسعود معینی

نشمین عزیزی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم نشمین عزیزی

محمد علیمرادیان

گزارش دفاع از پایان نامه آقای محمد علیمرادیان

مسعود محمدی عسگر آبادی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای مسعود محمدی

یاسر احمدی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای یاسر احمدی

زهرا عباسیان

گزارش دفاع ارشد خانم زهرا عباسیان

فرشته عباسی موسی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم فرشته عباسی موسی

صدف بهمنی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم صدف بهمنی

احمد محمدی مقدم

گزارش دفاع از پایان نامه آقای احمد محمدی مقدم

احمد کریم محمد

گزارش دفاع از پایان نامه آقای احمد کریم محمد

ندا کرمی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم ندا کرمی

حکمت مرادی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای حکمت مرادی

نازنین سهرابیان

گزارش دفاع از پایان نامه خانم نازنین سهرابیان

علی اکبر عبدی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر عبدی

آذر رحیمی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم آذر رحیمی

فاطمه راجی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم فاطمه راجی

میلاد ظهرابی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای میلاد ظهرابی