لیست های دفاع نیمسال دوم ۹۸-۹۹

لیست های دفاع تحصیلات تکمیلی انجام شده در نیمسال دوم ۹۸-۹۹

نشمین عزیزی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم نشمین عزیزی

احمد کریم محمد

گزارش دفاع از پایان نامه آقای احمد کریم محمد

فرزانه تمله

گزارش دفاع از پایان نامه خانم فرزانه تمله

محمد علیمرادیان

گزارش دفاع از پایان نامه آقای محمد علیمرادیان

ندا کرمی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم ندا کرمی

علیرضا پاآهو

گزارش دفاع از پایان نامه آقای علیرضا پاآهو

مسعود محمدی عسگر آبادی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای مسعود محمدی

حکمت مرادی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای حکمت مرادی

جلیل ریحانی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای جلیل ریحانی

یاسر احمدی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای یاسر احمدی

نازنین سهرابیان

گزارش دفاع از پایان نامه خانم نازنین سهرابیان

نگار قلی پور

گزارش دفاع دکتری خانم نگار قلی پور

زهرا عباسیان

گزارش دفاع ارشد خانم زهرا عباسیان

علی اکبر عبدی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر عبدی

مینا کفاشی

گزارش دفاع ارشد خانم مینا کفاشی

فرشته عباسی موسی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم فرشته عباسی موسی

آذر رحیمی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم آذر رحیمی

مهرداد مرادی

گزارش دفاع ارشد آقای مهرداد مرادی

صدف بهمنی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم صدف بهمنی

فاطمه راجی

گزارش دفاع از پایان نامه خانم فاطمه راجی

کامبیز فعله گری

گزارش دفاع ارشد آقای کامبیز فعله گری

احمد محمدی مقدم

گزارش دفاع از پایان نامه آقای احمد محمدی مقدم

میلاد ظهرابی

گزارش دفاع از پایان نامه آقای میلاد ظهرابی

سعید ساداتی

گزارش دفاع ارشد آقای سعید ساداتی

ساسان نعمتی

گزارش دفاع ارشد آقای ساسان نعمتی

سارا سرداری راد

گزارش دفاع ارشد خانم سارا سرداری راد

مسعود معینی

گزارش دفاع دکتری آقای مسعود معینی