گروه آسیب شناسی و رفتار حرکتی

نام مدیر گروه:   دکتر فرزانه گندمی
 مرتبه مدیر گروه: استادیار
دانشکده:علوم ورزشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی آسیب شناسی و رفتار حرکتی

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

کارشناسی

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

کارشناسی ارشد

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

دکتری تخصصی

کارشناسی علوم ورزشی

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

بهروز ابراهیمی اوزینه، استادیار
علی حیرانی، دانشیار
منوچهر حیدری، استادیار
مصطفی اکبری، مربی
فرزانه گندمی، استادیار