لینک های مفید

چارت دروس کارشناسی علوم ورزشی ۹۶-۹۹

نرم افزارهای پیش نیاز آموزش مجازی

لیست سر فصل دروس دکتری-رفتار حرکتی ۳
لیست سر فصل دروس دکتری- آسیب شناسی ورزشی ۹۹-۴
لیست سر فصل دروس دکتری-مدیریت ورزشی ۱
لیست سر فصل دروس دکتری-فیزیولوژی ورزشی ۲

لیست سر فصل دروس ارشد-مدیریت ورزشی ۹۹
لیست سر فصل دروس ارشد-رفتار حرکتی ۹۹
لیست سر فصل دروس ارشد-آسیب شناسی ورزشی
لیست سر فصل دروس ارشد-فیزیولوژی ورزشی ۹۹

لیست سر فصل دروس کارشناسی

فرم ها و آیین نامه ها

فرم های کد اخلاق در پژوهش