لینک های به روز

 اصلاحیه برنامه کلاس های مجازی ارشد ورودی مهرماه ۱۴۰۰

 اصلاحیه نهایی کل ورودی های کارشناسی ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰

 برنامه کلاس های مجازی ارشد جدید الورود مهر۱۴۰۰

برنامه کلاس های مجازی مقطع کارشناسی جدیدالورود مهر ۱۴۰۰

برنامه کلاس های مجازی دکتری تخصصی جدیدالورود مهر ۱۴۰۰

 برنامه کلاس های مجازی دروس تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲

برنامه کلاس های مجازی مقطع کارشناسی مهر ۱۴۰۰

برنامه کلاس های مجازی مقطع کارشناسی ارشد ،دکتری مهر ۱۴۰۰