اعضای هیات علمی

علی اشرف خزایی

علی اشرف خزایی

علی اشرف خزایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیرت اماکن و رویدادهای ورزشی 2212821 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
مدیرت اماکن و رویدادهای ورزشی 2212821 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
ورزش های جسمی و ذهنی(پیلاتس.یوگا.تای چی.بادی بالانس...) 2212825 2 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
ورزش های جسمی و ذهنی(پیلاتس.یوگا.تای چی.بادی بالانس...) 2212825 2 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
مدیریت بازاریابی جهانی 2212628 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مسائل حقوقی و اخلاقی در مدیریت ورزشی 2212783 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انگیزش و هیجان 2212773 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اصول ، مبانی و فلسفه تربیت بدنی 2212636 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیستم های اطلاعاتی مدیران سازمان های ورزشی 2212794 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت روابط عمومی وبین المللی در ورزش 2212634 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت فروش ورفتار مصرف کننده ورزشی 2212785 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت نشان(برند) و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی 2212632 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
یوگا 2212140 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
مبانی روانی اجتماعی و تربیت بدنی 2212108 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی روانی اجتماعی و تربیت بدنی 2212108 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت پیشرفته در ورزش 2212781 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نقش حمایت کنندگان و شرکا در بازار یابی 2212637 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1