اعضای هیات علمی

محمد عزیزی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و روش مربیگری 2212832 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و روش مربیگری 2212832 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی ورزش های پایه 2212827 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین 2212596 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مواد ارگوزنیک در ورزش ها 2212598 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 2212455 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 2212455 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سازگاری های هورمونی با فعالیت ورزشی 2212880 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ارزیابی و طراحی رژیم غذایی 2212599 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00 ) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روانشناسی در تغذیه ورزشی 2212606 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (23:00 - 23:15) ترم اول 1397 طرح درس
فعالیت بدنی و تندرستی 2212058 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (23:00 - 23:15) ترم اول 1397 طرح درس
ارزیابی و طراحی رژیم غذایی 2212599 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جنبه های متابولیک فعالیت ورزشی 2212694 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2