اعضای هیات علمی

بهروز ابراهیمی اوزینه

بهروز ابراهیمی اوزینه

بهروز ابراهیمی اوزینه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اختلاف رشد و یادگیری وورزش 2212770 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
انگیزش و هیجان 2212773 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
رشد حرکتی 2212814 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (21:00 - 21:30) ترم اول 1397
رشد حرکتی 2212814 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (21:00 - 21:30) ترم اول 1397
اختلالات یادگیری حرکتی 2212707 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روانشناسی شناختی 2212378 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 2212696 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اختلاف رشد و یادگیری وورزش 2212770 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اختلالات یادگیری حرکتی 2212707 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی ورزشی 2212712 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (12:00 - 14:00) ترم اول 1396
روانشناسی شناختی 2212378 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 2212696 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فوتبال 2 2212082 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
یادگیری حرکتی 2212095 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
یادگیری حرکتی 2212095 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اندازه گیری حرکات انسان 2212699 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق در تربیت بدنی 2212111 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2