اعضای هیات علمی

بهرام یوسفی

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارورزی ورزش های گروهی 2212829 2 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1399 طرح درس
کارورزی در بازاریابی ورزشی 2212631 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تحلیل رفتار مصرف کننده در ورزش 2212925 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول و مبانی بازار یابی ورزشی 2212626 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول ، مبانی و فلسفه تربیت بدنی 2212636 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/13 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نقش حمایت کنندگان و شرکا در بازار یابی 2212637 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار در بازار یابی ورزشی 2212629 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399 طرح درس
برنامه ریزی استراتژیک در بازار یابی ورزشی 2212627 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی در بازاریابی ورزشی 2212631 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212625 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق کیفی در مدیریت ورزشی 2212895 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/19 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت بازاریابی در صنعت ورزشی 2212896 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و مبانی بازار یابی ورزشی 2212626 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول ، مبانی و فلسفه تربیت بدنی 2212636 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در بازار یابی ورزشی 2212629 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
برنامه ریزی استراتژیک در بازار یابی ورزشی 2212627 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2