اعضای هیات علمی

بهرام یوسفی

بهرام یوسفی

بهرام یوسفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی بازار یابی ورزشی 2212626 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
حمایت در ورزش 2212787 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار در بازار یابی ورزشی 2212629 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت باشگاه ورزشی 2212791 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نقش حمایت کنندگان و شرکا در بازار یابی 2212637 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ارتباطات در ورزش 2212784 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بازاریابی در رسانه های ورزشی 2212789 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی استراتژیک در بازار یابی ورزشی 2212627 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترویج و روابط عمومی در ورزش 2212786 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار در بازار یابی ورزشی 2212629 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت بازاریابی جهانی 2212628 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت پیشرفته در ورزش 2212781 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه های سازمان و مدیریت 2212630 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی استراتژیک در بازار یابی ورزشی 2212627 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینار و روش تحقیق در مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی 2212792 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کارورزی در بازاریابی ورزشی 2212631 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت فروش ورفتار مصرف کننده ورزشی 2212785 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه های سازمان و مدیریت 2212630 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1