اعضای هیات علمی

احسان امیری

احسان امیری

احسان امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343417 (83) (98+)
اتاق: 73
پست الکترونیکی: 

 

منبع درس فیزیولوژی انسانی (کارشناسی): کتاب فیزیولوژی انسانی دکتر عیدی علیجانی (قابل خرید و دانلود از سایت Fidibo)

 

منبع درس بازتوانی قلبی عروقی و تنفسی (کارشناسی ارشد): کتاب Exercise Leadership in Cardiac Rehabilitation و Guidlines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs

 

منبع درس ابعاد روانی سلامتی بخش فعالیت بدنی (کارشناسی ارشد): Psychology of Physical Activity

 

جدول برگزاری جلسات مجازی و فایل محتوای هر جلسه به تفکیک دروس

جلسه

فیزیولوژی انسانی

بازتوانی قلبی عروقی و تنفسی

ابعاد روانی سلامتی بخش فعالیت بدنی

جلسه اول LMS

فایل پاورپوینت صوتی

فایل ویدیوی آموزشی

فایل پاورپوینت

فایل پاورپوینت

جلسه دوم LMS

فایل پاورپوینت صوتی

فایل پاورپوینت

فایل پاورپوینت

جلسه سوم LMS

فایل پاورپوینت صوتی

فایل پاورپوینت

فایل پاورپوینت  -  مقاله مرتبط

جلسه چهارم LMS

فایل پاورپوینت صوتی

فایل پاورپوینت

فایل پاورپوینت - مقالات مرتبط: 1 ؛ 2 ؛ 3؛ 4 ؛ 5

جلسه پنجم LMS

فایل پاور پوینت، فایل پاور پوینت صوتی

فایل پاورپوینت

فایل پاورپوینت - مقالات مرتبط: 1

جلسه ششم LMS

فایل پاور پوینت

فایل پاورپوینت

فایل پاورپوینت - مقالات مرتبط: 1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ 4

جلسه هفتم LMS

فایل پاور پوینت

فایل پاور پوینت

فایل پاور پوینت - مقالات مرتبط: 1 ؛ 2 ؛ 3

جلسه هشتم LMS

فایل پاور پوینت

فایل پاور پوینت

فایل پاور پوینت - مقالات مرتبط: 1 ؛ 2

جلسه نهم LMS

فایل پاور پوینت

فایل پاور پوینت

فایل پاور پوینت - فایل مرتبط

جلسه دهم LMS

فایل پاور پوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ابعاد روانی سلامتی بخش فعالیت ورزشی 2212586 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
باز توانی قلبی عروقی و تنفسی با فعالیت ورزشی 2212588 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00 ) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیوانرژتیک فعالیت ورزشی 2212582 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
فوتبال 2 2212082 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1