اعضای هیات علمی

احسان امیری

احسان امیری

احسان امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 58
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
فوتبال 2 2212082 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه