اعضای هیات علمی

رستگار حسینی

رستگار حسینی

رستگار حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397
بدمینتون 2 2212115 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه