اعضای هیات علمی

وحید تادیبی

وحید تادیبی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سازگاری های قلب - عروقی با فعالیت ورزشی 2212886 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی ورزش های پایه 2212827 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی ورزش های گروهی 2212829 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212545 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 2212554 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فعالیت ورزشی و استرس محیطی 2212893 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 2212554 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 2212684 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 2212550 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 2212553 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212548 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فعالیت ورزشی و استرس محیطی 2212893 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 2212553 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار در فیزیولوژی ورزشی قلب ،عروق و تنفس 2212691 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212548 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2