اعضای هیات علمی

وحید تادیبی

وحید تادیبی

وحید تادیبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: Tel.98-83-34279265 Ext.222
اتاق: 67
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فعالیت ورزشی و استرس محیطی 2212893 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 2212553 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار در فیزیولوژی ورزشی قلب ،عروق و تنفس 2212691 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212548 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعه هدایت شده 2212428 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آمارکاربردی پیشرفته 2212499 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 2212684 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212548 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 2212545 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 2212554 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علم تمرین 2 2212092 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علم تمرین 2 2212092 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی پیشرفته قلب ،عروق وتنفس 2212689 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فعالیت بدنی و پیش گیری از بیماریهای های مزمن وناتوانی 2212555 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1