اعضای هیات علمی

علی حیرانی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سمینار 2212932 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادراک و حرکت 2212722 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اکتساب مهارتهای حرکتی 2212698 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
رشد جسمانی پیشرفته 2212713 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای آماری 2212380 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینار در کنترل حرکتی 2212700 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کنترل حرکتی 2212422 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه رفتارحرکتی 2212424 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
رشد حرکتی پیشرفته 2212714 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
رشد حرکتی در طول عمر 2212703 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در یادگیری حرکتی 2212701 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی عصب شناسی حرکت انسان 2212721 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی عملکرد انسان 2212697 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
یادگیری حرکتی پیشرفته 2212423 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه رفتارحرکتی 2212424 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه رفتارحرکتی 2212424 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اکتساب مهارتهای حرکتی 2212698 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
رشد حرکتی پیشرفته در طول عمر 2212498 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روانشناسی شناختی 2212420 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار در یادگیری حرکتی 2212701 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2