اعضای هیات علمی

امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی 2212496 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 2212569 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 2212403 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2212559 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 2212686 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی 2212394 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
استفاده و سوء استفاده از داروها 2212567 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت واستقامت 2212562 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت .رزشی 2212564 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1