اعضای هیات علمی

امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آناتومی انسان 2212456 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آناتومی انسان 2212456 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش پژوهش پیشرفته در رفتار حرکتی 2212817 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
روش های آماری پیشرفته در رفتار حرکتی 2212812 1 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 2212569 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 2212403 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی 2212496 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 2212569 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی 2212394 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 2212686 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2212559 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت واستقامت 2212562 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2