اعضای هیات علمی

امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی

امیرعباس منظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

پروفایل در ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Amirabbas_Monazzami

فایل جلسه اول  جبرانی درس برنامه ریزی پیشرفته قدرت و استقامت https://drive.google.com/open?id=1m8quwqDS7ZjhMHYrQUo47JWL6FusE8lT

فایل جلسه اول جبرانی درس سمینارhttps://drive.google.com/open?id=1L0_uHoQ18GirJV7QeQ-FWWSWmwGjL97T

فایل جلسه اول جبرانی درس سمینارhttps://drive.google.com/open?id=1JSmPv3PbLUtDDADZDgBje7ax_akj2gab

فایل جلسه دوم جبرانی درس برنامه ریزی پیشرفته قدرت و استقامتhttps://drive.google.com/open?id=1F1L4-PYvDi5UanHDduvBh8T25WPWK6-N

فایل جلسه دوم جبرانی درس سمینارhttps://drive.google.com/open?id=1w_GdalRIau-_2Ra8qqXwAhR8g8CcutIR

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارورزی ورزش های انفرادی 2212828 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
استفاده و سوء استفاده از داروها 2212567 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت واستقامت 2212562 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته 2212568 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین 2212566 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینار پژوهشی - تمرین ورزشی 2212561 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 2212565 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آناتومی انسان 2212456 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آناتومی انسان 2212456 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش پژوهش پیشرفته در رفتار حرکتی 2212817 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
روش های آماری پیشرفته در رفتار حرکتی 2212812 1 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 2212569 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی 2212496 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 2212569 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه ورزشی پیشرفته 2212558 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 2212403 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین 2212560 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2